www.30ton.com.pl - REKOMENDACJA 30 TON!

Status GG:

Webmaster

 

  Ustawia stronê jako startow±    Dodaje stronê do ulubionych    List do Metallica Fans  Newsletter  

.::Newsy::. .::Aktualizacje::.

Some Kind Of Monster w Cieszynie [UPDATE]       01.07.2004
Na stronie festiwalu filmowego Era Nowe Horyzonty w Cieszynie pojawi³a siê informacja o projekcji filmu...

Lars dla Newsweeka       25.06.2004
Charles Ferro: O¶mieszyli¶cie siê obna¿aj±c swoje dusze w filmie. Nie czujecie siê nadzy?
Lars: Pewnie. Jestem Duñczykiem wiêc lubiê byæ nagi

Pami±tkowy monument dla Cliffa (CD)       25.06.2004
Jaki¶ czas temu informowali¶my o tym, ¿e cz³onkowie szwedzkiego forum Metalliki...

Some Kind Of Monster       21.06.2004
Im bli¿ej premiery dokumentu Metallica: Some Kind Of Monster tym coraz wiêcej artyku³ów na jego temat pojawia siê w prasie...

Kilka ciekawych rankingów i inne [UPDATE]       21.06.2004
MetClub zamie¶ci³ kilka updatów dla swoich cz³onków – informacje o ksi±¿ce So What maj±cej ukazaæ siê w maju...

Zlot fanów Metallicy w Grodkowie       18.06.2004
14-15 sierpnia w Domu Kultury w Grodkowie odbêdziê siê V overkillowy zlot fanów zespo³u Metallica. Serdecznie Zapraszamy...

Mama Said - czyli powiedziane ze sceny       17.06.2004
Poland, Metallica is with you! Are you with Metallica?

 

04.07.2004
Z przykro¶ci± zawiadamiam, ¿e przerwa w dzia³aniu tego serwisu nie by³a spowodowana k³opotami technicznymi. Ca³o¶æ musia³a zastaæ przeniesiona na nowy serwer, poniewa¿ portal Xcom.pl (gdzie dotychczas mieli¶my miejsce) zawiesi³ dzia³alno¶æ:( Przepraszam równie¿ za b³êdy, które mog± pojawiaæ siê przy wczytywaniu niektórych podstron - postaram siê je mo¿liwie szybko usun±æ...

05.06.2004
Megaaktualizacja w dziale CHORZÓW - doda³em 71 nowych zdjêæ z koncertu, jak równie¿ linki do kolejnych kilkuset fotek w Internecie! Zachêcam do pisania relacji z koncertu - wszystkie zamieszcze na stronie:) 

03.06.2004
Wszystkie materia³y dotycz±ce koncertu Metalliki w Chorzowie bêd± zamieszczane
w dziale CHORZÓW (a nie jak dotychczas
w newsach). Z gie³dy Metallica Fans usun±³em og³oszenia dot. odsprzeda¿y biletów itp. Zapraszam do dodawania nowych og³oszeñ!


16.05.2004
Na gie³dzie znalaz³y siê nowe og³oszenia - w szczególno¶ci te dotycz±ce odsprzeda¿y biletów przez osoby, które bilet posiadaj± ale nie mog± jechaæ do Chorzowa. Zapraszam

01.04.2004
Doda³em nowe og³oszenia na gie³dzie, jak równie¿ now± sondê, zwi±zan± ze zbli¿aj±cym siê koncertem w Chorzowie. Krótkie podsumowanie: dotychczas w sze¶ciu sondach zag³osowa³o blisko 9800 osób! 

23.02.2004
Zachêcam do wej¶cia na nowy chat naszej strony - po³±czyli¶my si³y z serwisem Overkill.pl, dziêki czemu na chacie rozmawiaæ bêdzie jednocze¶nie du¿o wiêcej osób. Zapraszamy codziennie wieczorem! Doda³em równie¿ nowe og³oszenia na gie³dzie. Zapraszam!
LbVO@ݐЊmFȂ
19.01.2004
Zapraszam do dzia³u Gie³da - doda³em 3 nowe og³oszenia, usuwaj±c ju¿ nieaktualne, przez co gie³da sta³a siê bardziej przejrzysta:) Zachêcam do zakupów!


 

    


.::ARCHIWUM NEWS::..::ARCHIWUM AKTUALIZACJI::.


.::NEWSLETTER::.

zapisz siê do
metallicafans

Zanim siê zapiszesz, zajrzyj do
dzia³u Newsroom!


Zamów Ever ZINa  
Zamów bezp³atn± prenumeratê magazynu Ever ZIN, o muzyce metalowej, filmie, literaturze, grach komputerowych, programowaniu, telefonii, X-Files, sporcie, do tego felietony na ka¿dy temat i humor.


.::BUTTONY::.

     

Rock and Metal  najlepsze METALowe strony
   

Online:

3

 


rozdziel.: > 800x600


 

(C) Copyright by Metallica Fans 2001-2004